I desember 2016 publiserte EU direktivet «2016/2102 om tilgjengelighet gjeldendeoffentlige myndigheters nettsider og mobilapplikasjoner». Ifølge denne skal alle EU-landha lover som har som mål å sikre tilgjengelighet for personer med ulike funksjonsevner på både nettsider og apper (Webbriktlinjer, 2019). I Sverige førte dette til at«Lag 2018:1937om tillgänglighet till digital offentlig service» trådte i kraft januar 2019. Denne loven omfatter imidlertid ikke bare offentlige myndigheter, fylkeskommuner og kommuner, men også private aktører som driver virksomhet som til en viss grad er statlig finansiert, eller som utfører arbeid rettet mot å dekke allmennhetens behov (Riksdagen, 2019). For nye nettsider begynner loven å gjelde fra 2019-09-23, mens nettsider som er publisert før 2018-09-23, som Varbi, skal oppfylle alle krav fra 2020-09-23 (Webbriktlinjer, 2019 ). Kravene som må oppfylles er for det meste basert den europeiske standarden “EN 301549”, som dekkes av tilgjengelighetsstandardene som dekkes av WCAG (Web Content tilgjengelighet Guidelines), som er produsert innenfor det såkalte W3C-prosjektet (World Wide Web Consortium). W3C har i oppgave å formulere retningslinjer for utforming av nettsider, blant annet gjennom standarder for skriving av HTML og CSS. I samarbeid med WAI (Web Accessibility Initiative) har dermed også produsert de ovennevnte WCAG -retningslinjene.

WCAG-retningslinjene inneholder en rekke kriterier på tre ulike nivåer, henholdsvis A, AA og AAA. De tre nivåene inkluderer ulike grader av tilgjengelighet, med nivå AAA som oppnår størst tilgjengelighet ved oppfyllelse. For å overholde lov om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester (2018:1937) må den aktuelle aktøren/organisasjonen oppfylle kravene på henholdsvis A-og AA-nivå (DIGG, 2019). I tillegg til disse retningslinjene er det en rekke tilleggskrav som må oppfylles for at loven skal overholdes. Disse kravene er inkludert i «EN301549», som er standarden som er produsert på oppdrag fra EU-kommisjonen og hvor WCAG-retningslinjene er en stor del. For Grade Varbi er det imidlertid i hovedsak WCAG -retningslinjene som er relevante, da andre retningslinjer hovedsakelig dekker nettsider og apper hvor man navigerer ved hjelp av spesielle kommandoer og bevegelser.


Grade Varbis arbeid

Siden mai 2017 har Grade Varbi jobbet aktivt for å gjøre systemet tilgjengelig for flest mulig brukere. Vi har ansatt en person med spesialkompetanse på digital tilgjengelighet, med kunnskap om hvordan nettgrensesnitt fungerer med ulike typer hjelpemidler, som skjermlesere med talesyntese og blindeskriftskjermer. Personen er helt blind og er dermed selv daglig bruker av disse hjelpemidlene. Kontinuerlige tilgjengelighetstester av systemet utføres etter hvert som nye oppdateringer slippes. Utgangspunktet vårt har hele tiden vært retningslinjene formulert innenfor W3C-prosjektet og vi har nylig satt ekstra fokus på retningslinjene som omfattes av lov om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester (2018:1937).

I løpet av sommeren 2019 ble det foretatt en gjennomgang av kriteriene som må oppfylles for å oppnå A-og AA-nivåer innenfor WCAG.I tilfeller hvor noen del av systemet ikke ble vurdert til å oppfylle ett eller flere kriterier, ble disse spesifikt kartlagt og det ble gjort endringer for å oppfylle gjeldende kriterier. Dette arbeidet ble senere satt sammen til et internt regneark som inkluderer en forenklet forklaring av kriteriene, samt hvilke punkter som er relevante for de ulike delene av systemet. Som nevnt ovenfor gjennomføres det også fortløpende gjennomganger av systemet for å sikre at tilgjengeligheten opprettholdes. Foreløpig (januar 2023)oppfyller Varbis nettgrensesnitt den europeiske tilgjengelighetsstandarden «EN301549», som inkluderer WCAG-retningslinjene på nivå AA. Dette betyr at en kandidat som bruker en skjermleser for eksempel kan opprette og administrere sin konto/profil og sende inn, se, slette eller endre søknadene sine. Videre kan meldingsfunksjonen også brukes fullt ut. Dette muliggjøres blant annet vedat alle knapper og lenker er forsynt med tekstbaserte etiketter og at bilder, som logoer og andre symboler, har fått bildebeskrivelser. Vi tilbyr også et tekstfelt der arbeidsgivere har mulighet til å legge inn en beskrivelse av toppbildene som de kan bruke i sin annonse. Denne beskrivelsen vises deretter som alternativ tekst for skjermlesere.

Videre er oppbyggingen av systemet tilpasset for å overholde de nevnte kriteriene og for å skape en så god logikk som mulig for alle brukere. Vårt interne administrasjonsgrensesnitt, som er rettet mot rekrutterere, kan stort sett brukes med en skjermleser. Vi vil imidlertid fortsette å jobbe for å sikre at dette grensesnittet er fullt kompatibelt med gjeldende lovgivning om tilgjengelighet. Vi vil også jobbe for at nettgrensesnittet vårt skal møte det høyeste nivået i WCAG, AAA, som som nevnt ovenfor vil sikre maksimal tilgjengelighet. Vi leverer også såkalte karrieresider til de av våre kunder som har valgt å kjøpe denne tjenesten. Disse sidene er designet av vår markedsavdeling ved hjelp av et verktøy basert på en forhåndsdefinert mal. Markedsavdelingen har kunnskap om hvordan man utformer et tilgjengelig webgrensesnitt, for eksempel hvordan man lager overskrifter som en skjermleser kan identifisere. De har også muligheten til å legge til alt-tekster for å beskrive bilder på en karriereside. Det er imidlertid noen elementer i den forhåndsdefinerte malen som kun kan justeres av utviklingsavdelingen vår og som foreløpig ikke er fullt tilgjengelig. I 2023 vil det være en gjennomgang og justering av disse elementene for at de skal være forenlige med gjeldende lovverk. Vi tilstreber alltid en så god brukeropplevelse som mulig og mottar derfor gjerne kommentarer på systemets tilgjengelighet fra våre kunder.

Niklas Gårdelid, Tilgjengelighetsekspert Grade Varbi AB

Referanser

•DIGG (U.Å a). Nettdirektivet -oversikt. https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektive/ Tilgjengelig: 2022-02-01
•DIGG (U.Å b). Krav i EN 301549 i tillegg til WCAG 2.1. https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektive/krav-en-301549-utover-wcag-2-1-aa/ Tilgjengelig: 2022-02-01

•W3C (U.Å). Standarder. https://www.w3.org/standards/ Tilgjengelig: 2022-02-01

•Riksdag/Svensk grunnlovsforsamling 2018:2018:1937. Lov (2018:1937) om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-193 Tilgjengelig: 2022-02-01