Stockholm School of Economics om att bli ledande i Europa inom Faculty Recruitment

Stockholm School of Economics är en av Europas ledande handelshögskolor. I de anrika lokalerna på Sveavägen jobbar Linda Tarmet, HR Business Partner, och hennes kollegor för fullt med att upprätthålla det goda ryktet samt att bli ännu mer internationella än de redan är i dagsläget. 
   ”Nästa steg är vårt största kandidatprogram, Business and Economics, kommer att bedrivas på engelska år 2020. Då är samtliga av våra program på engelska. Det tror jag kommer bidra till att vi blir ännu mer attraktiva som skola internationellt, både för studenter och personal” berättar Linda. 

    En annan viktig del i den internationella tillväxten är en balans mellan svenska och utländska studenter. Målet är att ha en fördelning på ungefär 50/50, vilket är fallet för deras mastersprogram. Företagsspråket är redan på engelska och skolan bedriver ett gediget arbete för att attrahera de bästa kompetenserna inom varje område. Detta gör de med hjälp av strategin Tenure Track. Det innebär att kandidaterna först skriver på för tre år, för att sedan bli utvärderade enligt vissa förbestämda kriterier. Uppfyller kandidaterna kriterierna får de ett kontrakt på ytterligare tre år. I arbetsuppgifterna ingår bland annat forskning, undervisning och att fortsätta stärka Stockholm School of Economics som skola. Efter att den andra treårsperioden passerat med tillföljande utvärdering blir kandidaten fastanställd.  
    ”Vi använder Tenure Track av flera anledningar. En av anledningarna är att flertalet av våra konkurrenter använder samma system och det är ett sätt för oss att bli mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Tenure track är också en viktig del i att ta fram några av de bästa forskarna inom våra områden för att kunna stärka Sveriges konkurrenskraft genom vetenskapsbaserad undervisning och forskning. Det är ett sätt att säkerställa hög kvalité på vår forskning.” berättar Linda.    ”Vi rekryterar på alla nivåer men tenure track är en viktig del i vår långsiktiga strategi att säkerställa kompetens.”
   ”Och vi måste jobba snabbt – annars kan kandidaterna få andra bra erbjudanden”.

Attrahera kvinnliga forskare
”Liksom många andra universitet och högskolor jobbar vi aktivt med att försöka öka antalet kvinnliga professorer. Jämlikhet och mångfald är otroligt viktiga frågor på Handelshögskolan och vi jobbar hårt för att försöka skapa en mångfald på våra institutioner och avdelningar. Inom flertalet av våra områden är kvinnor ett underrepresenterat kön och många av våra konkurrenter försöker såklart också att attrahera dessa personer. Eftersom vi inte är lika stora och inte har lika mycket resurser som några av våra större konkurrenter så finns det ibland utmaningar i att locka dem hit. Rent långsiktigt behöver vi jobba med olika strategier för att stärka mångfalden på skolan och öka antalet kvinnliga forskare. Givetvis jobbar vi med att försöka attrahera kvinnor till alla nivåer och en mer långsiktig strategi är att få in fler kvinnor på tenure track och ge dem möjligheter att växa.”
   Just att attrahera kvinnor uppger Linda är en av deras största utmaningar. Även att säkerställa så att rekryteringen sker på ungefär samma sätt på de olika institutionerna. Vissa har jobbat längre med internationell rekrytering och fått upp sitt nätverk ordentligt, medan andra institutioner är lite nyare på området. 

Konkurrenskraftiga på en internationell marknad
På frågan om det finns något Stockholm School of Economics är extra stolta över gällande rekryteringen svarar Linda att de inom många institutioner är riktigt duktiga på att rekrytera fakultetspersonal. 
   ”Vi är duktiga på att vara ute på en internationell marknad och att hitta de bästa talangerna oavsett varifrån i världen de kommer. Med tanke på hur små vi ändå är, så är vi bra på att attrahera dem till Sverige så att både skolan, men också Sverige, blir mer konkurrenskraftiga.” 

Stockholm School of Economics är en privatägd skola, vilket innebär att de inte är lika styrda av att följa många av de regler som statliga universitet och högskolor behöver förhålla sig till. 
   ”Men alla våra tjänster ska självklart tillsättas i öppen konkurrens med den bäst lämpade kandidaten.”

Digitaliserad rekryteringsprocess
   Sedan 2018 jobbar de med Varbi för att ta emot sina ansökningar digitalt till skillnad från den manuella process de hade tidigare. 
   ”Det fungerar väldigt bra, det är skönt att ha allt samlat på ett och samma ställe. Vi gick från en väldigt manuell process med mycket mailande och pappershantering. Det gick åt mycket tid för oss på HR att hålla koll på diverse underlag, exempelvis sakkunnigutlåtanden. Nu är allt i systemet och vi kan lägga tiden på andra saker som är mer värdeskapande för organisationen. Det är väldigt skönt att ha digitaliserat rekryteringsprocessen.”   
    De betonar även vikten av att det blev viktigt att ha ett verktyg i samband med införandet av GDPR. 
    ”Det togs emot jättebra i organisationen. Vi började att införa Varbi bland Professional Services först, det gick fort. Sedan går det gradvis för institutionerna. Ett par av dem har redan etablerade nätverk där ansökningsprocessen hanteras, men vi ser att ryktet går internt bland institutionerna att Varbi fungerar väldigt bra och att det är fler som använder det.”

Behålla den svenska grunden
Även om internationell tillväxt är ett av skolans största huvudfokus vill de samtidigt inte tappa sin svenska grund. 
   ”För att vara attraktiva för andra studenter behöver det finnas en svensk aspekt också, man vill lära sig den svenska kulturen och språket – det är en del av att plugga utomlands. Vi tror att det är av stor vikt gällande att locka de internationella studenterna. Det är en spännande del i att läsa utomlands. Jag tror att det är en framgångsfaktor. Det ska bli fantastiskt att få följa den här resan och att fortsätta jobba med att attrahera, rekrytera och behålla de absolut bästa kandidaterna inom sitt område” avslutar Linda.