“Världen bästa vardag” – intervju med Norsjö kommun

Foto: www.ricke.se

Norsjö kommun blev 2020 valda till årets kommun av organisationen “Hela Sverige ska leva”. Mycket tack vara deras långsiktiga arbete med att skapa världens bästa vardag för invånarna i kommunen. Vi pratade med Martine som är processledare för programmet för att lära oss mer.

Hur började arbetet med “Världens bästa vardag”?
”Tillväxtverket projekt gav stöd för att utveckla näringslivsutveckling och företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner. Med medel från det projektet blev jag rekryterad i september 2018 som processledare för Framtidsprogrammet. Under den perioden har vi haft medborgardialog, ”World café”-möten och arbetsgrupper skapades. Genom att vi var kreativa med stora workshops kunde vi nå fler invånare snabbare och få en effektiv process. Nästan 20% av Norsjös invånare har deltagit i processen enligt en enkätundersökning.

En kommunikationsbyrå var upphandlad, och de hjälpte till med att ta fram några förslag på värdeord. Men det förslag som tillslut vann var inte med bland de förslagen, utan kom från medborgarna och det var “Världens bästa vardag”. Det blev samlingsnamnet för de sex fokusområdena som vuxit fram från utifrån den information som samlades in från invånarna under medborgardialogen. Eftersom det var så många som var inblandade i processen kan vi verkligen påstå att kommuninvånarna verkligen ställt sig bakom “Världens bästa vardag” och de är väldigt stolta över det. Vilket blivit en framgångsfaktor.”

Hur har verksamheten förändrat sedan projektet startade?
”Det nya teamet som började jobba tillsammans med detta projekt hade redan från start en fantastisk kemi och harmoni. Detta har gjort att det fortsatta positiva samarbetet mellan näringsliv och samhället har fortsatt att utvecklas genom en ständig dialog.”

Den målbild som de tog fram och jobbat utifrån är: 
”Norsjö ska bli den bästa platsen att leva, bo och verka på. Norsjö kommun vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna utvecklas, växa och etableras i Norsjö kommun genom aktiviteter som skapar ett starkt attraktivt varumärke och ett av landets bästa företagsklimat. Kommunen arbetar därmed med att stärka sin förmåga att arbeta mer aktivt mot målgrupperna näringsliv, föreningsliv och ungdomar. Arbetet ska leda till mer långsiktig effekt som förbättrad kompetensförsörjning till näringslivet genom ökad befolkningsmängd.

Tillväxtavdelningen har ett övergripande mål, som lyder ”ett upplevt förbättrat näringslivsklimat ska förbättras varje år”. Detta utifrån det övergripande målet har vi arbetat fram en näringslivsstrategi med tre perspektivområden, dialog och samverkan med företag, entreprenörskap, varumärket och bilden av Norsjö och fem strategiområden med tillhörande handlingsplaner. Genom arbetet har vi haft möjlighet att lyfta blicken och ta sikte på långsiktigt utvecklingsarbete.   

För ett förbättrat näringslivsklimat är det av stor vikt att delta och bjuda in till dialog. Det är genom dialogen man kan komma vidare med förändrings- och förbättringsarbete utifrån den fastslagna handlingsplanen. Tillväxtavdelningen för en kontinuerlig kontakt med Norsjöbygdens företagarförening och Företagarna bland annat genom planerade styrgruppsmöten, frukostmöten och lunchträffar. Vi arbetar för hög tillgänglighet där företagen alltid ska känna sig välkomna med sina funderingar.

Några punkter bidragit till det positiva resultatet:

 • Vi har följt vår handlingsplan inom förbättrat näringslivsklimat, under arbetsprocessen har nya behov uppkommit bland annat kommunens översiktsplan. När näringslivet efterfrågar något specifikt är vi lyhörda vad som efterfrågas.
 • Vi hade några Worldcafé-medborgardialoger med särskilt utsatt grupp för att reda ut vad de har för behov och önskemål inom Världens bästa vardag.
 • Tillväxtavdelning samarbetar med projektet Välkommen till bygden där vi tillsammans främjar för att landsbygden ska kunna leverera den service som efterfrågas. Tillsammans arbetar vi för att hjälpa lanthandlarna med e-avrop, skafferiavtal, ombud mm. 
 • Vi har deltar på möten med handlarna. Dessa träffar är en väldigt viktig plattform där vi kan uttrycka och dela med oss av vad som händer samt få feedback.”

Vilka resultat har ni sett?
”Det händer väldigt mycket roligt och positivt kring projektet, och för att lyfta några saker:

 • Vi har gjort en inventering av obebodda hus och ödehus. Nu pågår ett arbete för att se hur vi kan utnyttja de möjligheter som finns  kring det.
 • Under projektperioden har vi genomfört utvärdering av handlingsplanen skola/näringsliv där revidering pågår för att bättre möta elevernas och lärarnas behov och stärka samarbetet med näringslivet.
 • Projektet har även inlett dialog med träbranschen för att kunna möta kommande kompetensbehov. Alla träindustrier i Norsjö, Träbransch Norr och kommunen träffas regelbundet för att lyssna av varandras behov, komma med nya idéer och hitta lösningar. 
 • Vi har skapat ett jobbspår för utlandsfödda och har kontinuerlig dialog kring hur man som arbetsgivare kan höja sina kunskaper vid mottagande av utlandsfödda praktikanter eller anställda. 
 • Vi skapade en ny webbsida för att lyfta jobb, bostad och möjlighet i Norsjö. Nästa steg blir att göra om Norsjö kommuns hemsida som plattform.
 • Rekrytering av utlandsfödda entreprenörer och arbetskraft. Där har vi jobbat mycket med sociala medier. 
 • Inom Världens bästa vardag, fokusområde “Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft” och “Människan i fokus” har vi startat Multinations Norsjö, ett forum för utländska medborgare och svenskar, vi vill förbättra integrationen och ta vara på våra utlandsföddas kompetens och erfarenhet. Vi har hjälpt nästan 30 personer att flytta till Norsjö från England, Indien, Syrien, Nederländerna och Tyskland. Så det är väldigt positivt. Vi ser ett fortsatt högt tryck att flytta till Norsjö från hela världen.
 • Under 2020 har Norsjö haft över 130 positiva artiklar i media. Som en del av handlingsplanen för ett förbättrat näringslivsklimat har vi etablerat en bra kontakt med reportern på den lokala tidningen. När positiva saker inom näringslivet sker tipsas reportern. Att läsa positiva saker om sin hembygd ger ringar på vattnet och bidrar stort till positiva attityder. ”

Ni kan läsa mer om Norsjö kommuns vision och uppdrag här.

Hur ser ni på framtiden?
”Jättespännande, vi vill fortsätta med det arbete som vi har börjat. Norsjö har under flera år minskat i bokförd befolkningsmängd. Framtidsprogrammet startade för att ta reda på varför och börja jobba förebyggande. För det spelar ingen roll hur fint man tycker att det är i Norsjö, utan jobb och försörjning blir det svårt att stanna kvar. Nu jobbar vi långsiktigt och strategiskt för att skapa förutsättningar för att alla ska kunna bo kvar i Norsjö och även flytta hem igen. Vi har ingenting att förlora!”

Norsjö kommun är sedan 2020 kunder till Varbi och använder vårt rekryteringssystem. Vill ni veta hur ni kan utveckla er rekryteringsprocess? Läs mer här.