Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi på Varbi strävar efter att utveckla meningsfulla relationer mellan medarbetare internt, med våra kunder, våra samarbetspartners och vår omvärld. Ju mer professionellt vi agerar och bättre kvalitet vi levererar, desto stoltare är vi. Vi tror på att fungera tillsammans för att utmana, utveckla och förbättra rutiner, arbetsformer och sättet vi driver företag på för att uppnå framgång och tillväxt. På så vis kan vi fortsätta sträva efter att bli bättre hela tiden – dels som leverantörer, men även som människor.

Det ställs stora krav från intressenter gällande systemets kvalitet, modernitet och användarvänlighet. Med hänsyn till detta samt att kunder kräver ISO 9001-certifiering är det ett strategiskt beslut att se över företagets processer för ökad kvalitet genom hela företaget.

Varbi har som kvalitetsmål att:

 • leverera ett modernt och användarvänligt rekryteringssystem
 • ha en support av världsklass
 • utveckla systemet tillsammans med kunderna.

Kvalitetsmål förverkligas genom att:

 • ett kvalitetsledningssystem har införts vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete inom företagets processer
 • ha ett tätt samarbete internt gällande supportärenden
 • ha en öppen dialog med kunder angående systemets funktioner.

Miljöpolicy

Varbi eftersträvar att ha en så låg miljöpåverkan som möjligt. Genom att granska, analysera och kontrollera miljöaspekter i företaget samt arbeta efter miljömål kan vi minska vår miljöpåverkan. Vår utveckling av digitala system för information och kommunikation hjälper våra kunder att minska förbrukning av papper vid rekrytering och antagning.

Vi väljer i möjligaste mån leverantörer som är certifierade inom miljö eller som har ett aktivt miljöarbete för minskad miljöpåverkan. Detta gör vi genom att i alla avseenden arbeta för låg påverkan på miljö och klimat, både vad gäller dagliga arbetssituationen med till exempel arbetslokaler samt alla former av transporter som anställda inom Varbi gör. Vi ska vidare aktivt styra verksamhetens alla led mot en bättre miljö. 

Varbi arbetar för att minimera skador och påverkan på miljö genom att:

 • verka för ett uthålligt kretsloppssamhälle genom att använda material med lång brukstid
 • välja leverantörer som har miljövänliga produkter och som i största möjliga mån är miljöcertifierade
 • i största möjliga mån välja transportmedel som har minst miljöpåverkan
 • minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som möjligt samt prioritera användandet av återvinnings- och återanvändningsbara material
 • bidra till minskad miljöpåverkan hos våra kunder
 • använda webbmöte som ett komplement till möte på plats hos kund.

Varbi förverkligar miljömålen genom att:

 • göra inköp som svarar mot företagets miljöpolicy
 • ställa krav på leverantörer att de är miljöcertifierade eller har ett aktivt miljöarbete
 • årlig uppföljning av tjänstefordons miljöpåverkan
 • källsortera 
 • bygga funktioner i systemet som minskar pappershantering
 • bygga video-konferensrum.