Grade Varbis tillgänglighetsarbete utifrån gällande riktlinjer 

Aktuella lagar och regler

EU publicerade i december 2016 direktivet ”2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer”. Detta direktiv fastslår att samtliga EU-länder ska få lagar som syftar till att säkerställa tillgängligheten för människor med olika funktionsförmågor på så väl webbsidor som i appar (DIGG, U.Å a).  I Sverige innebär detta att ”Lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service” trädde i kraft den 2019-01-01.  Denna lag omfattar emellertid inte bara offentliga myndigheter, regioner och kommuner, utan även privata aktörer som bedriver verksamhet som är statligt finansierad till viss del, eller som utför ett arbete som syftar till att tillgodose behov för allmänheten (Riksdagen, 2019).  För nya webbplatser börjar lagen gälla från och med den 2019-09-23, medan webbplatser som har offentliggjorts före den 2018-09-23, som exempelvis Varbi, ska uppfylla samtliga krav från och med den 2020-09-23 (DIGG, U.Å a). 

Kraven baseras på den europeiska standarden “EN 301549”, som i sin tur till stor del innehåller de kriterier som fastställs i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), vilka är framtagna inom det så kallade W3C-projektet (World Wide Web Consortium) (DIGG, U.Å b). W3C har till uppgift att formulera riktlinjer för utformning av webbplatser, bland annat genom standarder för att skriva HTML och CSS (W3C, U.Å).  WCAG-riktlinjerna innehåller ett antal kriterier på tre olika nivåer, A, AA respektive AAA. De tre nivåerna innefattar olika grad av tillgänglighet, där nivå AAA uppnår den största tillgängligheten vid uppfyllnad. För att efterleva Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), behöver berörd aktör/organ som lägst uppfylla kraven på A respektive AA-nivå inom WCAG version 2.1 (DIGG, U.Å a). 

Utöver WCAG ingår även ett antal andra unika riktlinjer i standarden “EN 301549”. Dessa omfattar bland annat krav på att tillgänglighetsfunktioner ska vara lättåtkomliga för målgruppen, samt att all tillgänglighet på en webbplats skall bevaras även efter en större uppdatering/konvertering (DIGG, U.Å b).

Grade Varbis arbete 

Grade Varbi har sedan maj 2017 arbetat aktivt med att göra systemet tillgängligt för så många användare som möjligt. Vi har anställt en person med specialkompetens inom digital tillgänglighet, med kunskap om hur webbgränssnitt fungerar med olika typer av hjälpmedel, som exempelvis skärmläsare med talsyntes och punktskriftsskärm. Personen är helt blind och är således själv en daglig användare av dessa hjälpmedel. Kontinuerliga tillgänglighetstester av systemet görs, allteftersom nya uppdateringar lanseras. Vår utgångspunkt har alltid varit riktlinjerna som formulerats inom W3C-projektet och vi har på senare tid lagt extra fokus på de riktlinjer som omfattas av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937). 

Under sommaren 2019 gjordes en genomgång av de kriterier som behöver efterlevas för att uppnå A respektive AA-nivå inom WCAG.  I de fall där någon del i systemet ej bedömdes uppfylla ett eller flera kriterier, kartlades dessa specifikt och förändringar gjordes för att uppfylla aktuella kriterier. Detta arbete sammanställdes sedermera i ett internt kalkylblad som omfattar en förenklad förklaring av kriterierna, samt vilka punkter som är relevanta för de olika delarna i systemet.  Som ovan nämnt görs även kontinuerliga granskningar av systemet för att säkerställa att tillgängligheten upprätthålls.

För närvarande (januari 2023) uppfyller Varbis webbgränssnitt den europeiska tillgänglighets-standarden ”EN301549”, vilken bland annat innefattar WCAG-riktlinjerna på nivå AA.  Detta innebär att en kandidat som exempelvis använder skärmläsare kan skapa och hantera sitt konto/sin profil samt skicka in, visa, ta bort eller ändra sina ansökningar. Vidare kan även meddelandefunktionen användas fullt ut. Detta görs bland annat möjligt genom att alla knappar och länkar har försetts med textbaserade etiketter samt att bilder, såsom exempelvis logotyper och andra symboler, har försetts med bildbeskrivningar.  Vi erbjuder även ett textfält där arbetsgivare har möjlighet att lägga in en beskrivning av de toppbilder som man eventuellt använder i sin annons. Denna beskrivning visas sedan som alternativ-text för skärmläsare.

Vidare har strukturen i systemet anpassats till att följa nämnda kriterier och för att skapa en så god logik som möjligt för alla användare. Vårt interna administrationsgränssnitt, som vänder sig till rekryterare, går till största del att använda med skärmläsare. Dock kommer vi fortsatt arbeta för att detta gränssnitt fullt ut ska vara förenligt med gällande lagstiftning kring tillgänglighet. Vi kommer även att arbeta för att vårt webbgränssnitt ska uppfylla den högsta nivån i WCAG, AAA, vilket som ovan nämnt kommer säkerställa maximal tillgänglighet.  Vi levererar även så kallade karriärsidor till de av våra kunder som valt att köpa till denna tjänst. Dessa sidor utformas av vår marknadsavdelning med ett verktyg som utgår från en fördefinierad mall.

Teamet som utformar våra karriärsidor besitter kunskap om hur man utformar ett tillgängligt webbgränsnitt, exempelvis hur man skapar rubriker som en skärmläsare kan identifiera. De har även möjlighet att lägga in alt-texter för att beskriva eventuella bilder på en karriärsida. Det finns dock vissa element i den fördefinierade mallen som endast kan justeras av vår utvecklingsavdelning och som för närvarande inte är fullt tillgänglighetsanpassade. Under 2023 kommer det göras en översyn och justering av dessa element för att de ska bli förenliga med aktuell lagstiftning.

Vi strävar alltid efter en så god användarupplevelse som möjligt och tar därför gärna emot synpunkter på systemets tillgänglighet från våra kunder. 

Niklas Gårdelid, tillgänglighetsexpert Grade Varbi AB 

Referenser 

DIGG (U.Å b). Krav i EN 301549 utöver WCAG 2.1. https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/krav-en-301549-utover-wcag-2-1-aa/ tillgänglig: 2022-02-01

W3C (U.Å). Standards. https://www.w3.org/standards/ tillgänglig: 2022-02-01